Hvorfor Interreg?

Interreg, eller som det hedder officielt, "det europæiske territoriale samarbejde", er en del af EU's struktur- og investeringspolitik. I mere end 30 år har dette initiativ støttet samarbejdet mellem aktører og lande i hele Europa, så de kan beskæftige sig med udfordringer og emner, der påvirker dagligdagen, f.eks. inden for arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og miljøbeskyttelse.

Ifølge EU er det generelle mål for Interreg "at sikre, at de nationale grænser ikke udgør en hindring for en afbalanceret udvikling og integration af det europæiske område".

Hvad er Interreg?

Interreg er et støtteinstrument under EU, der skal være med til at styrke samarbejdet i Europa på tværs af grænser. Det overordnede mål er at fremme en harmonisk, økonomisk, social, grøn og territorial udvikling i EU.

Gennem Interreg-støtten skal samarbejdet mellem naboregioner og -lande ved EU's indre grænser fremmes og understøttes. I vores tilfælde drejer det sig som samarbejdet mellem på dansk side det geografiske område Region Syddanmark og Region Sjælland og på tysk side den nordlige del af Slesvig-Holsten. Vi støtter grænseoverskridende samarbejdsprojekter – projekter, der gennemføres af partnere på begge sider af grænsen.
 

Men hvad betyder det mere konkret?

Det handler om i fællesskab at identificere muligheder og løsninger på udfordringer, som ikke stopper ved en grænse, som f.eks. klimaændringerne, den demografiske udvikling, samarbejde i sundhedssektoren eller en pandemi.

Ved at føre kompetencerne og styrkerne på begge sider af grænsen sammen og udveksle erfaringer, kan der i fællesskab opnås bedre løsninger. Støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark skaber derved en merværdi med mange spændende projekter og styrker udviklingen for hele programregionen og således også for dem, der bor her.

Interreg-konference, networking
Interreg-konference, networking

Interreg forbinder mennesker og kulturer

Det handler især også om, at mennesker på begge sider af grænsen mødes og oplever, at man sammen kan sætte sig ud over sproglige, kulturelle og historiske forskelle, og at der er mere, der knytter os sammen, end der adskiller os.

Interreg Deutschland-Danmark

I perioden 2021-2027 modtager Interreg Deutschland-Danmark ca. 94 mio. euro i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Midlerne går til støtte af dansk-tyske samarbejdsprojekter under programmets forskellige prioriteter.

Der er nedsat to programorganer, der skal administrere og gennemføre Interreg-programmet. Begge organer arbejder tæt sammen og skal ses om én enhed.

 

Forvaltningsmyndigheden i Kiel har det overordnede ansvar for, at programmet gennemføres korrekt. Interreg-sekretariatet ligger ved den dansk-tyske grænse i Kruså og er ansvarlig for projektgenerering, -vejledning og -facilitering samt PR-arbejde. På deres respektive ansvarsområder er begge organer ansvarlige for både de danske og de tyske aktører. Medarbejderne er tosprogede, og dermed udleves det grænseoverskridende samarbejde også i programadministrationen.

 

 

En programregion – vi vokser sammen

Støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark (Interreg 6A) har videreudviklet sig i de forgangne år og fundet sammen i sin nuværende konstellation. Med sammenlægningen af to separate Interreg 4A-programmer (Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.) i 2014 blev der skabt et større programområde og en lang række nye støttemuligheder. I støtteperioden 2014-2020 (Interreg 5A) har mere end 80 dansk-tyske projekter nydt godt af støttemidler på i alt ca. 90 mio. euro. Gennem Interreg-programmet er det støtteberettigede område med program- og projektpartnerne rykket tættere sammen.

Det stabile partnerskab mellem de 11 programpartnere fra Danmark og Tyskland, ni på tysk og to på dansk side, vil også fremme og styrke det udbytterige samarbejde i fremtiden (Interreg 6A). Synergier og potentialer skal udnyttes sammen for bedre at kunne gøre brug af fælles strukturelle og strategiske fokusområder.