Programorganerne

Forvaltningsmyndigheden i Kiel og Interreg-sekretariatet i Kruså udgør tilsammen Interreg-administrationen. Begge enheder skal ses som én administration og ét team og har forskellige opgaver i forbindelse med programmets administration og gennemførelse. De servicerer begge både danske og tyske aktører. Interreg-udvalget overvåger støtteprogrammet og træffer også beslutning om støtte til de indkomne projektansøgninger.

Interreg-sekretariatet

Sekretariatet er det første kontaktsted for projekterne og vejleder aktørerne før og under ansøgningsprocessen og følger de bevilgede projekter under gennemførelsen. Sekretariatet er desuden ansvarligt for PR-arbejdet i Interreg-programmet. Opgaverne omfatter særligt:

 • Vejledning af potentielle aktører og ansøgere
 • Vurdering af projektansøgningerne
 • Follow-up og fremskridtskontrol af projekterne
 • Vejledning af projektholderne ved spørgsmål om gennemførelsen
 • Gennemførelse af PR-tiltag i programmet

Sekretariatets adresse og medarbejdernes kontaktdata finder du her.

Forvaltningsmyndigheden

Forvaltningsmyndigheden er ikke en myndighed i klassisk forstand, men har dog det overordnede ansvar for, at Interreg-programmet gennemføres korrekt, og at lovbestemmelser og forordninger er overholdt. Opgaverne omfatter særligt:

 • Fastlæggelse af støtteregler
 • Overvågning af programmets målopfyldelse, herunder monitoring, evalueringer, rapportering til EU-Kommissionen
 • Servicering af Interreg-udvalget
 • Udbetaling af tilskuddene til projekterne og programmets afregning over for EU-Kommissionen
 • Aftalepart for bevilgede projekter
 • Bistå sekretariatet omkring støtteretlige spørgsmål

Forvaltningsmyndighedens adresse og medarbejdernes kontaktdata finder du her.

 

Gruppebillede Interreg-udvalg
Gruppebillede Interreg-udvalg

Interreg-udvalget

Interreg-udvalget er overvågningsudvalget i støtteprogrammet og er sammensat af 36 stemmeberettigede danske og tyske medlemmer. De deltagende partnere i programmet fra de danske regioner og de tyske Kreise og byer er medlemmer ligesom øvrige repræsentanter for arbejdsmarkedets parters forskellige områder som arbejdsmarked, erhvervsliv, uddannelse, forskning, klima & energi, danske kommuner, unge, ligestilling, ikke-diskriminering og mindretal samt medlemsstaterne Danmark og Tyskland. Ethvert medlem af Interreg-udvalget er stemmeberettiget. Udvalget træffer sine beslutninger efter konsensusprincippet.

EU-Kommissionen deltager i Interreg-udvalgets arbejde med rådgivende funktion. Forvaltningsmyndigheden er også repræsenteret i udvalget i en rådgivende funktion.

 

Revisionsmyndigheden

Revisionsmyndigheden er placeret som stabsafdeling ved "Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV)" og suppleres af revisorer fra Erhvervsstyrelsen på dansk side. Revisionsmyndigheden på tysk side og de danske revisorer danner tilsammen den såkaldte revisorgruppe, som udøver de nationale kontrolopgaver i programmet Interreg Deutschland-Danmark som second level-kontrol. Den danske revisor understøtter revisionsmyndigheden ved at gennemføre kontrol af projektpartnere med sæde på dansk side. Kontrol af projektpartnere på tysk side samt alle overordnede opgaver gennemføres af revisionsmyndigheden. Kontrollerne foretages stikprøvebaseret. Foruden projekterne kontrolleres også Interreg-administrationen.