Tips og råd til et godt Interreg-projekt

Før du går i gang med den konkrete planlægning af et Interreg-projekt, skal du overveje nogle grundlæggende råd og tips, der fremmer en vellykket ansøgning og gennemførelse af et projekt.

Interreg - Gitte Bjørn-Lüthi & Ole Stobbe
Interreg - Gitte Bjørn-Lüthi & Ole Stobbe

Support fra Interreg-sekretariatet

Interreg-sekretariatet og dets personale er det centrale kontaktpunkt for dit projekt. Kontakt Interreg-sekretariatet så tidligt som muligt i projektudviklingsprocessen. Kontaktoplysningerne for personalet i Interreg-sekretariatet - som alle er tosprogede - kan findes her.

 

Interreg administration
Interreg administration

Tid - realistisk og struktureret planlægning

Tiden er af afgørende betydning i ansøgningsprocessen. Interreg-projekter er komplekse og kræver en vis forberedelse og en solid planlægning for at kunne ansøges og gennemføres med succes.  Afstemningsprocesserne mellem flere partnere på tværs af grænsen forløber undertiden ikke altid lige let og tager ofte længere tid, end man tror. En projektidé skal også have lov til at modne og udvikles, så den bliver afbalanceret og hænger logisk sammen og kan fremlægges til beslutning som en kvalitetsfuld ansøgning. Derfor finansierer vi med tilbagevirkende kraft forberedelsen af et godkendt projekt med et maksimum på 19.500 euro.

Når projektet planlægges, er det vigtigt at fastsætte realistiske tidspunkter for gennemførelsen af de enkelte aktiviteter. For visse aktiviteter kan det være vigtigt at tage hensyn til f.eks. ferieperioder (der kan være meget forskellige i Danmark og Tyskland, især om sommeren!), perioder med helligdage samt juleperioden, hvor aktiviteterne måske ikke kan gennemføres fuldt ud.

Udarbejd realistiske planer for et projekt, der tager hensyn til de ressourcer, der rent faktisk er til rådighed i form af økonomi, tid og personale. Sørg også for, at der er en "rød tråd" i projektplanen. Et projekt skal altid have en klar og overskuelig struktur og må ikke blive overbebyrdet med for meget indhold og forskellige tilgange. Glem heller ikke at forankre projektet tilstrækkeligt i din egen organisation.

På billedet vises projektaktører der taler sammen.

Kulturelle forskelle

Selv om det ikke altid er synligt i første omgang, så findes der en række kulturelle forskelle mellem danskere og tyskere, som du uundgåeligt vil støde på under planlægningen og gennemførelsen af et fælles projekt. De vedrører bl.a. forskellige arbejdskulturer i de to lande, og rent praktisk er beslutningsprocesser og strukturer ofte organiseret forskelligt på begge sider af grænsen. I reglen er disse forskelle spændende og berigende for ens eget og det fælles arbejde, men i kommunikationen om forløb/arbejdsgange kan de også hurtigt føre til misforståelser, i særdeleshed når der samtidig er sproglige barrierer.

Overfald ikke partnere, som I ønsker at arbejde sammen med, med en færdig projektidé. Alle partnere bør give hinanden tilstrækkelig tid til at lytte til de andre partneres behov og til at reagere. Giv alle partnere i projektet tilstrækkeligt råderum til at bidrage med egne idéer og bring også jeres idéer i spil.

Det danske, tyske og EU-flag står på et bord.

Sprog – dansk og tysk

Som et grænseoverskridende støtteprogram er arbejdet præget af tosprogethed. Da sproget på den ene side er en meget vigtig indgang til samarbejde på tværs af grænserne og på den anden side nøglen til nabolandets kultur, arbejder Interreg-programmet på tysk og dansk. Dette gælder for alle programdokumenter, som Interreg-administrationen udleverer, samt for offentlighedsarbejde.

Ansøgningen og projekternes rapporter kan indgives enten på tysk og dansk eller på engelsk. I forbindelse med projektets offentlighedsarbejde er det imidlertid nødvendigt at kunne kommunikere på tysk og dansk på lige fod. Oversættelsesomkostninger kan derfor medtages i budgettet som støtteberettigede udgifter under projektets gennemførelse. Det er naturligvis op til det enkelte projekt at beslutte, hvilket sprog det arbejder internt på.

Refusionsprincip

Et vigtigt aspekt, som alle projektpartnere bør være på det rene med allerede forud for et Interregprojekt, er, at refusionsprincippet principielt er gældende i programmet. Det betyder, at alle udgifter i forbindelse med projektet skal forudfinansieres af partnerne og først bliver refunderet efterfølgende over programmidlerne.