Interreg – Icon attraktive Region

En attraktiv region

Den overordnede målsætning for prioriteten "En attraktiv region" er at udvikle bedre forudsætninger for en god livskvalitet bl.a. ved at styrke programregionens attraktivitet til gavn for borgere og besøgende, med tanke på fremme af den sociale og økonomiske udvikling.

Livskvaliteten i en region bliver præget af mange forskellige aspekter, hvoraf nogle allerede bliver behandlet som led i andre prioriteter i programmet som f.eks. et velfungerende, attraktivt, grænseoverskridende arbejdsmarked (prioriteten: En funktionel region) eller lettilgængelige sundhedsydelser af høj kvalitet (prioriteten: En innovativ region). Som et effektivt supplement til disse tilgange koncentrerer denne prioritet sig om to andre vigtige faktorer: 1) uddannelse samt 2) kultur og turisme.


Læs mere udførligt om indholdet i prioriteten "En attraktiv region", de konkrete støtteberettigede tiltag og målgrupperne her.

Det specifikke mål 1:

Forbedring af lige adgang til inklusive kvalitetstjenester inden for uddannelse og livslang læring gennem udvikling af tilgængelig infrastruktur, herunder ved at fremme robusthed med henblik på fjern- og onlineuddannelse.

Dette specifikke mål tager sigte på at modvirke manglen på kvalificeret arbejdskraft i regionen ved at gøre adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse lettere gennem innovative tilbud af høj kvalitet for forskellige uddannelsesforløb og forbedre mulighederne for at få uddannelsesbeviser anerkendt på tværs af grænsen. Videreuddannelse og livslang læring er af vital betydning både for den enkelte borger i regionen og for arbejdsmarkedet samt udviklingen af samfundet i programregionen. Der skal derfor udvikles nye grænseoverskridende løsninger eller tilbud inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse, som understøtter virksomheders, arbejdstageres og andre relevante målgruppers (unge) interesse for et grænseoverskridende arbejdsmarked. I en grænseregion er formidling af nabosprogskompetencer og formidling af sociale, interkulturelle og demokratiske kompetencer særlig vigtig.

Det specifikke mål 2:

Styrkelse af kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social innovation.

Under dette specifikke mål skal projekter yde et bidrag til at øge programregionens synlighed som et attraktivt sted at besøge, leve, studere, arbejde og investere. Det skal bl.a. ske ved at styrke og videreudvikle den fælles kultur (herunder kreative erhverv) og den bæredygtige kultur- og naturturisme i regionen. 

Et centralt omdrejningspunkt er opbygningen af kultur- og turismesektoren efter covid-19. Det kræver omstilling og nytænkning på hele området, så der sikres en langsigtet socioøkonomisk modstandsdygtighed for begge sektorer, hvori bæredygtighed indgår som et særligt element. 

Det grænseoverskridende samarbejde skal være drivkraften for kultur- og turismesektoren i programregionen, så den fælles natur og det kulturelle potentiale i regionen bliver udnyttet. Bæredygtige og innovative tilbud skal styrke attraktiviteten og samhørigheden blandt borgerne.

VIGTIG INFORMATION

Det dansk-tyske Interreg-program støtter projekter under fire tematiske prioriteter med hver et eller flere tilknyttede specifikke mål. Passende til indholdet skal der for hvert Interreg-projekt udvælges en prioritet og et specifikt mål.

Der skal her blot gives et første kort overblik over Interreg-programmets tematiske fokus. Som baggrund for ansøgningen kan du finde mere udførlig information om de enkelte prioriteter her.