Interreg – Icon grüne Region

En grøn region

På baggrund af Green Deal og EU's politiske målsætning om at gøre Europa klimaneutral senest i 2050, skal projekter under prioriteten "En grøn region" yde bidrag til den grønne omstilling i vores programregion. Med udgangspunkt i regionens styrker er der udvalgt tre relevante specifikke mål med hver deres egen tematiske tilgang.


Læs mere udførligt om indholdet i prioriteten "En grøn region", de konkrete støtteberettigede tiltag og målgrupperne her.

 

Det specifikke mål 1:

Udvikling af intelligente energisystemer, -net og -lagring uden for det transeuropæiske energinet (TEN-E).

Under dette specifikke mål støttes projekter, der yder et bidrag til udvikling og etablering af intelligente energisystemer, -net og -lagring, så der også kan sikres en stabil energiforsyning i programregionen i fremtiden.

I den dansk-tyske programregion har man opnået en førende position inden for vedvarende energi. Programpartnerne forfølger lignende målsætninger med hensyn til at reducere CO2-udledningerne og brugen af fossile energiformer, og der er en fælles interesse i at fremme vedvarende energi. Ikke kun inden for elsektoren, men også inden for varme, kulde og transport skal fossile energiformer i højere grad erstattes af vedvarende energi.

Desuden har den dansk-tyske grænseregion i de senere år indtaget en førende rolle inden for effektelektronik. Den skal fastholdes og udbygges.

Det specifikke mål 2:

Fremme af tilpasning til klimaforandringer, forebyggelse af katastroferisici og modstandsdygtighed under hensyntagen til økosystembaserede tilgange.

Inden for dette specifikke mål skal der tilvejebringes fælles grænseoverskridende og behovsorienterede løsninger på udfordringerne forårsaget af klimaforandringer på og for regionalt og kommunalt plan, så den dansk-tyske grænseregion udvikles til en klimarobust region.

Til det formål skal specifikke regionale behov, hindringer og barrierer i forhold til tilpasning til klimaforandringer identificeres i fællesskab, der skal udvikles løsninger og udledes anbefalinger til politikere og regionale og lokale forvaltninger. Hertil hører også samlet set at styrke den politiske opmærksomhed omkring emnet samt tiltag, så borgerne bliver informeret om klimaændringerne og følgerne heraf for programregionen på et velfunderet grundlag. Programmets tilgang kan dog kun være at fremme "bløde" samarbejder, som dog alligevel kan fungere som forberedelse til investerings- og infrastrukturprojekter.

Det specifikke mål 3:

Fremme overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi.

Selv om programregionen i europæisk sammenligning er et teknologisk veludviklet område, så er produktionsprocesserne endnu ikke tilfredsstillende med hensyn til affaldsforebyggelse, og udgangspunktet for en grøn omstilling er ikke tilstrækkeligt. Derfor er der i det grænseoverskridende samarbejde et behov for at finde nye fælles løsninger, både inden for de enkelte værdikæder og også overordnet, dvs. som led i planlægningen og inden for systemet. Under dette specifikke mål skal der derfor udvikles grænseoverskridende løsninger samt modeller og demonstrationer for på den ene side at tilrettelægge planlægningen eller produktdesignet på en måde, så materialer og ressourcer kan indgå i et kredsløb så længe som muligt og blive genanvendt, eller identificere materialer og ressourcer, så man derved helt undgår at producere affald fra starten. Alle løsninger skal have en positiv effekt på værdistigningen og konkurrencekraften og reducere affaldsmængderne på længere sigt. Programmets tilgang dækker alle erhvervsgrene.

VIGTIG INFORMATION

Det dansk-tyske Interreg-program støtter projekter under fire tematiske prioriteter med hver et eller flere tilknyttede specifikke mål. Passende til indholdet skal der for hvert Interreg-projekt udvælges en prioritet og et specifikt mål.

Der skal her blot gives et første kort overblik over Interreg-programmets tematiske fokus. Som baggrund for ansøgningen kan du finde mere udførlig information om de enkelte prioriteter her.