Interreg – Icon funktionelle Region

En funktionel region

Prioriteten "En funktionel region" sigter mod at forbedre den strategiske og institutionelle kapacitet samt rammerne for det grænseoverskridende samarbejde og at reducere barrierer. Rammevilkårene inkluderer love og regler, kultur og traditioner eller simpelthen også bare manglende grænseoverskridende bevidsthed, information, viden og interesse.

Ud over selve forbedringerne vil der også være tale om øget forankring og institutionalisering af det grænseoverskridende samarbejde og udbygning af strukturer og resultater, der allerede er skabt.

Indholdsmæssigt har prioriteten "En funktionel region" en tværgående tilgang og er derfor åben for alle relevante emneområder, dog således at fokus altid skal være på det grænseoverskridende samarbejde.


Læs mere udførligt om indholdet i prioriteten "En funktionel region", de konkrete støtteberettigede tiltag og målgrupperne her.

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Det specifikke mål 1:

Styrket effektivitet for offentlige forvaltninger ved at fremme deres samarbejde på det juridiske og forvaltningsmæssige område og samarbejdet mellem borgere på den ene side og institutionerne på den anden side for at fjerne juridiske og andre barrierer i grænseregioner.

Det grænseoverskridende samarbejde i programområdet er kendetegnet ved en lang række aktører, der samarbejder med hinanden på forskellige planer, inden for forskellige emneområder og på forskelligt niveau. Den videre forankring af mange velstartede samarbejder kunne dog gøres væsentligt bedre, f.eks. gennem større commitment og implementering i institutionernes egne strategier samt allokering af ressourcer. Samlet set er samarbejdet inden for nogle emneområder således ikke udviklet godt nok, og et stort potentiale for grænseoverskridende merværdi ligger uudnyttet hen. Derudover findes der andre barrierer for et tættere samarbejde, som især vedrører det juridiske eller administrative niveau, og som er til gene eller endog til hinder for et samarbejde. Under dette specifikke mål skal etablerede emner derfor videreudvikles og nye identificeres for at udvide det strategiske dansk-tyske samarbejde til også at omfatte andre emner, der især adskiller sig fra en ren gennemførelse af selve Interreg-programmet. Til disse emner hører også (videre-)udvikling af et fælles arbejdsmarked.

Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark

Det specifikke mål 2:

Etablering af fælles tillid, især ved at give tilskyndelse til people to people-aktiviteter.

Et vigtigt rammevilkår for grænseoverskridende samarbejde og sammenhængskraft i den dansk-tyske region er gensidig tillid og en forståelse og anerkendelse af hinandens kultur, sprog, værdier og holdninger. Det er kun gennem konkret erfaring, at tilliden mellem borgerne på begge sider af grænsen kan vokse sig frem. Derfor skal dette specifikke mål yde et bidrag til at styrke den gensidige tillid blandt borgerne i programregionen. Det skal især ske igennem mellemfolkelige tiltag, hvor borgernes interkulturelle forståelse for hinanden øges. Hermed menes blandt andet, at borgernes viden om dansk og tysk levevis, kultur og den fælles historie øges hen over grænsen. Hertil hører også, at forudsætningerne for at lære det danske og tyske sprog forbedres.

Forventningen er, at der gennem "borgermøder" opstår en stadig stigende offentlig bevidsthed om betydningen af de interkulturelle forskelle og deres muligheder for at gøre programregionen til noget særligt.

VIGTIG INFORMATION

Det dansk-tyske Interreg-program støtter projekter under fire tematiske prioriteter med hver et eller flere tilknyttede specifikke mål. Passende til indholdet skal der for hvert Interreg-projekt udvælges en prioritet og et specifikt mål.

Der skal her blot gives et første kort overblik over Interreg-programmets tematiske fokus. Som baggrund for ansøgningen kan du finde mere udførlig information om de enkelte prioriteter her.