Interreg – Icon innovative Region

En innovativ region

Prioriteten "En innovativ region" sigter mod at støtte projekter, der har som mål at yde bidrag til styrkelse af programområdets innovationskraft. Alle projekter under denne prioritet er tilknyttet samme specifikke mål.


Læs mere udførligt om indholdet i prioriteten "En innovativ region", de konkrete støtteberettigede tiltag og målgrupperne her.

 

HanDiRob
HanDiRob

Det specifikke mål 1:

Udvikling og styrkelse af forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelse af avancerede teknologier

Under det specifikke mål skal der gennem målrettede innovationer ydes yderligere bidrag til at styrke F&U-aktiviteterne, til vækst og til en endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne i programregionen. Derudover skal kompetencerne og styrkerne samt den (eksisterende) innovations- og forskningskapacitet i højere grad udnyttes på tværs af grænsen og dermed også mere effektivt, og der skal udvikles synergier. Innovation defineres i den forbindelse bredt, og der kan således både være tale om produkt- og procesinnovationer samt socialinnovationer. I den forbindelse – og særligt hvad forskningsaktiviteter angår – er en anvendelsesorienteret tilgang (med deltagelse af virksomheder) vigtig. Der kan ikke ydes støtte til grundforskning i Interreg-programmet.

Tematisk er prioriteten ligeledes i vid udstrækning holdt åben, omend der ligger et særligt fokus på de fælles styrkepositioner i programområdet:

  • Maritime erhverv
  • Life science og velfærdsteknologi
  • Fødevarer
  • Digital økonomi
  • Robotteknologi og automatisering

Kun emnerne energi, klimaforandringer og cirkulær økonomi er undtaget, da de - herunder den respektive innovations-, udviklings- og implementeringsproces – er afdækket under prioriteten "En grøn region" .

VIGTIG INFORMATION

Det dansk-tyske Interreg-program støtter projekter under fire tematiske prioriteter med hver et eller flere tilknyttede specifikke mål. Passende til indholdet skal der for hvert Interreg-projekt udvælges en prioritet og et specifikt mål.

Der skal her blot gives et første kort overblik over Interreg-programmets tematiske fokus. Som baggrund for ansøgningen kan du finde mere udførlig information om de enkelte prioriteter her.