Fehmarn Belt Learning Region - Dannelsesregionen

Prioritet 3

En attraktiv region

Finansieringsbeløb

2.140.950 €

Leadpartner

Næstved Kommune

Varighed

01.09.2023 - 31.08.2026

Projektbeskrivelse

Med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i 2029 bliver Region Sjælland forbundet gennem Nordtyskland gennem en 18 kilometer lang tunnel. Det reducerer transporttiden over Femern-bælt til 10-minutter og giver ny muligheder for grænseoverskridende vækst.
Det er i den sammenhæng afgørende, at den fremtidige arbejdskraft i Femern Bælt-området kan mestre kulturelle, sproglige og faglige relationer på tværs af den dansk-tyske grænse.

Dannelsesregionens projektpartnerne arbejder på at skabe autentiske forbindelser mellem unge og på at øge uddannelsers kvalitet og relevans. Det skal give fremtidens voksne fagligheden, modet, viljen og pragmatiske interkulturelle færdigheder til at bringe dem selv og deres viden i spil på det nye grænseoverskridende arbejdsmarked.

Projektpartnernes mission er at danne og uddanne den fremtidige arbejdsstyrke med den nødvendige tekniske viden, kreative evner, sproglige og interkulturelle kapaciteter, så den er i stand til i fællesskab at opbygge et mere bæredygtig og sammenhængende grænseoverskridende Femern Bælt-område.

Det vil give kommende generationer af unge mennesker i Femern Bælt-området bedre muligheder for en karriere og et godt liv i grænseregionen.

De overordnede ambitioner for Dannelsesregionen er:

  • Grønne og kreative uddannelser: Regionens uddannelser udvikles gennem lokale og regionale udviklingsinitiativer og i samarbejde med kulturelle organisationer, erhvervslivet, offentlige organisationer og borgere.
  • Mere initiativ blandt unge: Unge og unge voksne uddannes og trænes i kreative og kommunikative handlekompetencer og til at blive ambassadører, der tager initiativ til at skabe nye bånd mellem danskere og tyskere.
  • Bedre sprog- og matematikundervisning: Igangsættelse af initiativer til forbedring af nabosprogs- og matematikundervisningen tværs af den dansk-tyske grænseregion og i samarbejde med førende europæiske aktører på området.
  • Forbedret dansk-tysk samarbejde: Faciliterings- og samarbejdsmetoder udvikles og forbedres på baggrund af videnskabelige undersøgelser af hindringer og barrierer i samarbejdet mellem projektpartnerne.
  • Dansk-tysk læringsplatform for alle: Opbygning af en digital platform, der gør læringselementer om det dansk-tyske samarbejde offentligt tilgængelige og bidrager til at få nye grænseoverskridende initiativer til at modtage finansiering.
  • Sammen om den regionale bæredygtige udvikling: Dannelsesregionens 43 projekt og netværkspartnere inviterer til en tværfaglig, tværsektoriel netværksbegivenhed for med henblik på at etablere en ny og blivende dansk-tyske alliance, der arbejder for en - inkluderende, sammenhængende, bæredygtig og interkulturel grænseregion.

Projektpartnere

Overblik